Úradný vestník Európskej únie, L 25, 26. január 2013