Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 25, 2013m