Rådets beslut (EU) 2020/2071 av den 7 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för tullfrågor som inrättades genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll II om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete