Sklep Sveta (EU) 2020/2071 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za carino, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola II k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja