Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2071 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre clá zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu II k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce