Υπόθεση C-321/20: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 4ης Φεβρουαρίου 2021 [αίτηση του Audiencia Provincial de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — CDT, SA κατά MIMR, HRMM (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Προστασία των καταναλωτών – Διαχρονικά αποτελέσματα απόφασης – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές – Εξουσίες του εθνικού δικαστή ενώπιον ρήτρας χαρακτηριζόμενης ως «καταχρηστικής» – Ρήτρα πρόωρης λύσης της σύμβασης – Μερική κατάργηση του περιεχομένου καταχρηστικής ρήτρας – Αρχή της ασφάλειας δικαίου – Υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας)