Υπόθεση T-408/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά EACEA (Ρήτρα διαιτησίας – Συμφωνία επιχορήγησης που συνήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης αριθ. 3 Erasmus Mundus για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Συμφωνία επιχορήγησης που συνήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης – Επιλέξιμες δαπάνες – Χρεωστικά σημειώματα – Επιστροφή μέρους των προκαταβληθέντων ποσών – Ευθύνη εκ συμβάσεως)