2006/744/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από τη Γερμανία προς τη Magog Schiefergruben GmbH & Co. KG [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2006) 641] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)