Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τροποποίηση για ενδέκατη φορά του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος