Vec T-66/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. decembra 2019 – Vlaamse Gemeenschap a Vlaams Gewest/Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť – Vnútorný trh – Základné slobody – Nariadenie (EÚ) 2018/1724 – Zriadenie jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov – Vnútroštátny územný orgán – Aktívna legitimácia – Osobná dotknutosť – Neprípustnosť“)