Sprawa T-66/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 grudnia 2019 r. – Vlaamse Gemeenschap i Vlaams Gewest/Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Rynek wewnętrzny – Podstawowe swobody – Rozporządzenie (UE) 2018/1724 – Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów – Jednostka niższego rzędu niż państwo – Legitymacja procesowa czynna – Indywidualne oddziaływanie – Niedopuszczalność)