Υπόθεση T-66/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2019 – Vlaamse Gemeenschap και Vlaams Gewest κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως – Εσωτερική αγορά – Θεμελιώδεις ελευθερίες – Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 – Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων – Τοπική ή περιφερειακή αρχή – Ενεργητική νομιμοποίηση – Ατομικός επηρεασμός – Απαράδεκτο)