Дело T-66/19: Определение на Общия съд от 10 декември 2019 г. — Vlaamse Gemeenschap и Vlaams Gewest/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар — Основни свободи — Регламент (ЕС) 2018/1724 — Създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми — Субдържавен орган — Процесуална легитимация — Лично засягане — Недопустимост)