Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2183 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Cordero Manchego (ChOG)