Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2183 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Cordero Manchego (ΠΓΕ)