Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 41/88 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 1988 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 34η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1092/87