Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/2379 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την αναγνώριση της έκθεσης του Καναδά η οποία περιλαμβάνει τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8801]$