87/289/Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1987 για την έγκριση τροποποιήσεων του καταστατικού της κοινής επιχείρησης «Joint European Torus» (JET)