Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/934 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania klasycznego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)