KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 13-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDĄ KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) 2019 FINANSINIAI METAI