Sprawa T-827/14: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Deutsche Telekom / Komisja Konkurencja – Nadużycie pozycji dominującej – Słowacki rynek szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych – Dostęp przedsiębiorstw trzecich do „pętli lokalnej” operatora zasiedziałego na rynku – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE i art. 54 porozumienia EOG – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcie nadużycia – Odmowa dostępu – Zaniżanie marży – Obliczenie zaniżania marży – Kryterium równie skutecznego konkurenta – Prawo do obrony – Przypisanie spółce dominującej naruszenia popełnionego przez spółkę zależną – Decydujący wpływ spółki dominującej na politykę handlową spółki zależnej – Rzeczywiste wywieranie – Ciężar dowodu – Obliczanie kwoty grzywny – Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. – Odrębna grzywna nałożona wyłącznie na spółkę dominującą z tytułu powrotu do naruszenia i zastosowania mnożnika w celu zapewnienia skutku odstraszającego