Mål T-121/15: Tribunalens dom av den 24 september 2019 – Fortischem mot kommissionen (Statligt stöd – Kemisk industri – Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden – Begreppet statligt stöd – Statliga medel – Fördel – Återkrav – Ekonomisk kontinuitet – Principen om god förvaltningssed – Motiveringsskyldighet)