Писмен въпрос P-011873/11 Marita Ulvskog (S&D) до Комисията. Предложение на Комисията за подобряване на тахографската система