Υπόθεση C-217/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2020 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — La Gazza Scrl κ.λπ. κατά Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto