Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)