Υπόθεση C-150/17 P: Αναίρεση που η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσκησε στις 24 Μαρτίου 2017 κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο πενταμελές τμήμα) την 1η Φεβρουαρίου 2017 στην υπόθεση T-479/14, Kendrion κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης