Υπόθεση C-49/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Καθολική υπηρεσία και δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/22/ΕΚ – Δίκτυα και υπηρεσίες – Άρθρο 13 – Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Μηχανισμός επιμερισμού – Αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας)