Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/469 2020 m. vasario 14 d. kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 923/2012, (ES) Nr. 139/2014 ir (ES) 2017/373 nuostatos dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, oro erdvės struktūrų projektavimo, duomenų kokybės ir kilimo ir tūpimo takų saugos reikalavimų ir panaikinamas Reglamentas Nr. 73/2010 (Tekstas svarbus EEE)