Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/469 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/373 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας/τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, τον σχεδιασμό των δομών του εναέριου χώρου και την ποιότητα των δεδομένων, την ασφάλεια διαδρόμου, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 73/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)