2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/58 dėl leidimo naudoti alfa-terpineolį, nerolidolį, 2-(4-metilfenil) propan-2-olį, terpineolį ir linalilacetatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus (Tekstas svarbus EEE. )$