Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/58, 14. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist α-terpineooli, nerolidooli, 2-(4-metüülfenüül)propaan-2-ooli, terpineooli ja linalüülatsetaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst )$