Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/58 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την α-τερπινεόλη, τη νερολιδόλη, τη 2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη, την τερπινεόλη και το οξικό λιναλοΰλιο ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$