Писмен въпрос E-0971/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Транспониране на Директива 2004/107/ЕО в гръцкото законодателство