Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 615/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1986 ο οποίος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ποσοστώσεων που ισχύουν στην Πορτογαλία για ορισμένα προϊόντα του τομέα χοιρείου κρέατος με προέλευση την Κοινότητα, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985