Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1964 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ονομασία «Uhlen Blaufüsser Lay» / «Uhlen Blaufüßer Lay» (ΠΟΠ)