87/531/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1987 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με το εμπόριο στον τομέα των προβατοειδών και αιγοειδών