Решение на Управителния съвет на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ от 26 май 2020 година за определяне на вътрешни правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на СП ГКВ 2