Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9532 — Glendower Capital / Investindustrial / HTG / Rotor) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)