Vec C-94/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. mája 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 98 ods. 1 a 2 — Služby poskytované pohrebnými ústavmi — Uplatnenie zníženej sadzby na prevoz telesných pozostatkov vozidlom)