Rakstisks jautājums E-1559/05 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisijai. notekūdeņu novadīšanas Albufera ezerā ietekmi uz apkārtējo vidi