Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/469 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/909/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των προστατευτικών μέτρων λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών στην Ιταλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2044] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)