Komission asetus (ETY) N:o 1117/79, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1979, tuontitodistusjärjestelmään kuuluvien siemenalan tuotteiden määrittämisestä