Дело T-851/16: Решение на Общия съд от 7 февруари 2018 г. — Access Info Europe/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Декларация и изявление ЕС—Турция от 8 и 18 март 2016 г. — Прилагане на предвидените мерки от Европейския съюз или от държавите членки — Документи, изготвени или получени от правната служба на институция — Правни становища — Анализи на законосъобразността на мерките, предвидени във връзка с прилагането на декларацията ЕС—Турция от 8 март 2016 г. — Отказ за предоставяне на достъп — Член 4, параграф 1, буква а) от Регламент № 1049/2001 — Изключение във връзка със защитата на обществения интерес по отношение на международните отношения — Член 4, параграф 2, второ тире от Регламент № 1049/2001 — Изключение във връзка със защитата на съдебните процедури — Изключение във връзка със защитата на правните становища)