Υπόθεση T-559/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 — Abdulkarim κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας — Δέσμευση κεφαλαίων — Πλάνη εκτιμήσεως — Καθορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρώσεως)