Υπόθεση C-558/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 8ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Tribunalul Cluj (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj κατά Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ – Ελευθερία εγκατάστασης – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων των εταιριών – Πρόσωπα που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης – Υπερβολικό όφελος παρεχόμενο από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή – Διόρθωση των φορολογητέων εσόδων του υποκαταστήματος εταιρίας εγκατεστημένης στην αλλοδαπή – Μη διόρθωση των φορολογητέων εσόδων σε περίπτωση παροχής του ίδιου οφέλους σε ημεδαπή εταιρία από το υποκατάστημά της – Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού – Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης – Δικαιολόγηση – Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών – Αναλογικότητα)