Věc C-558/19: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. října 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Cluj – Rumunsko) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili („Řízení o předběžné otázce – Články 49 a 63 SFEU – Svoboda usazování – Volný pohyb kapitálu – Určení zdanitelného příjmu právnických osob – Osoby, které se nacházejí ve stavu vzájemné závislosti – Neobvyklá výhoda poskytnutá pobočkou-rezidentem ve prospěch společnosti-nerezidenta – Oprava zdanitelných příjmů pobočky společnosti-nerezidenta – Nestanovení opravy zdanitelných příjmů v případě stejného zvýhodnění poskytnutého ve prospěch společnosti-rezidenta její pobočkou – Zásada volné hospodářské soutěže – Omezení svobody usazování – Odůvodnění – Vyvážené rozložení daňové pravomoci mezi členskými státy – Přiměřenost“)