Kohtujuristi ettepanek - Kokott - 25. jaanuar 2007.