2007/605/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 7. augusts ) par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2007. gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3737)