Απόφαση αριθ. 1/2019 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τη συμμετοχή της Αλβανίας με το καθεστώς του παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου [2019/2232]