Εκτελεστικός κανονισμός 2019/1685 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2019 για τον ορισμό ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)